Home
About
Committee
Activities
Contact
Bioforum

דבר הנשיא


30 ביולי 2007

כמחצית השנה חלפה מאז המפגש השנתי שמהלכו נתקיימו בחירות לוועד הפועל של הארגון שלנו.
הוועד החדש התרחב מששה לעשרה חברים ולכן, הוא כיום מייצג מספר גדול יותר של חברות פרמצבטיות.
חזקה על הוועד המתוגבר להרבות בארגון כנסים ומפגשים מקצועיים ובכך להוסיף ולקיים את מטרות ארגון הפי.די.אי הישראלי:

• יצירת במה להפצת ידע מקצועי עדכני בתחומי הטכנולוגיה והמדע הפרמצבטיים

• עדוד אינטראקציה והפרייה הדדית בין חברינו בקרב התעשייה הפרמצבטית והביופרמצבטית.

במהלך התקופה נתקיימו:

א. שני מפגשי דיון בנושאי OOS ו- .CAPA
ב. שני ימי עיון בנושאים QBD and Risk Management ו- Combination Products and Medical Devices

בכל אחד מן הארועים האלה, יכולתי להתרשם מאוד מרצונם העז של המשתתפים ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם. הצמאון הזה לידע מהווה עבורי ועבור חבריי בוועד, מקור עידוד וסיפוק ובוודאי גם תמריץ לארגון מפגשים מקצועיים נוספים.

לפנינו עוד כמחצית שנה עד למפגש השנתי של 2007. בכוונתנו לקיים ארועים נוספים.
אישית, אני חותר לכך שנושאי המפגש יהיו מגוונים ויבטאו את תחומי התענינות שונים: פיתוח, ייצור, בקרת איכות, אבטחת איכות, תקינה, רישום, מיקרוביולוגיה, ועוד... הן בפרמצבטיקה והן בביוטכנולוגיה.

העמידה במטרות שהצבנו לעצמנו תלויה גם במידת ההשתתפות הפעילה שלכם, חברי הארגון.
לשם כך, אני קורא לכם לקיים קשר רציף אתנו דרך האמצעים הבאים:

א. אתר האינטרנט שלו. האתר מתוחזק ע"י ביופורום והוא מכין מידע רב ועדכני על הפעיליות שהתקיימו ושמתוכננות.

ב. התנדבות ופעילות בקיום מפגשים מקצועיים. אני קורא לכם להעלות רעיונות, להציע מרצים ולהשתתף בארגון עצמו של המפגשים.

לבסוף, אני רוצה לאחל לכולנו ולוועד הפועל החדש פעילות ענפה ופורייה למען הארגון שלנו.

בברכה

ד"ר רפי בר

        Home   l   About   l   Committee   l   Activities   l   Contact   l   Bioforum