Forum Bio-Log: www.forumsci.co.ilמי ישכיל מיום העיון?
מהנדסים במחלקות הנדסה , אחזקה , ולידציה והבטחת איכות במפעלים פרמצבטיים וביוטכנולוגיים. מהנדסים , אדריכלים ויועצים בחברות הנדסה ותכנון , המשתתפים בפעילות התעשיה הנ"ל ועובדי משרד הבריאות המאשרים אתרים אלו לייצור ומכירה.

08.30 - 09.00
התכנסות והרשמה
09.00 - 09.15
דברי פתיחה
09.15 - 10.00
תיק מפעל VMP,SMF - מי זה מה ומהן הדרישות קרן גינסבורי, PCI
10.00 - 10.45
הבטחת איכות בתכנון והקמת מפעל - מי , מה ומתי? ד"ר סיגלית פורטנוי , תרו
10.45 - 11.00
הפסקת קפה ומאפה
11.00 - 11.45
אפיון ורכש ציוד מאיר בן סימון , תרו
11.45 - 12.30
זמן, כסף ואיכות- האם באמת מובילים את הפרויקט? רפי גייזנברג, רגיד פרויקטים
12.30 - 13.30
ארוחת צהרים
13.30 - 14.15
תכנון קונספטואלי של מפעלים אורי בונה - טבע
14.15 - 15.00
תכנון קונספטואלי של מפעלים אורי דורון - יועץ
15.00- 15.30
הפסקת קפה ומאפה
15.30 - 16.15
לקחים מהקמת BTG BTG, צבי בן-חץ

עלות ההשתתפות:
חברים - 590 ש"ח
לא חברים - 785 ש"ח (ההרשמה כוללת חברות עד סוף שנת 2004)
לטופס הרשמה לחצו כאן
For more information or directions, contact Eilat at Forum Scientific Education Tel: 08-9409085
Fax:
08-9409086 E-mail: forum_co@netvision.net.il site: www.forumsci.co.il